Gemeentegrond en verjaring, wanneer is er sprake van inbezitneming?

bezit verjaring gemeente grond

Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft eind 2016 verschillende uitspraken gedaan waarbij het leek alsof inbezitneming van gemeentegrond onmogelijk is. Het hof redeneerde dat gebruik van gemeentegrond door particulieren soms voor beide partijen wenselijk is. Daarbij nam het Hof aan dat dit gebruik als een gedogen door de gemeente moet worden gezien. Gedogen maakt het onmogelijk dat…

Bezit en verjaring na huur moeilijk aan te tonen

huur verjaring sloop

Huur eindigt regelmatig zonder dat het gebruik van het gehuurde wordt beëindigd. Partijen zijn zich bijvoorbeeld niet bewust van de beëindiging van de huurperiode of komen niet tot overeenstemming voor een nieuwe periode. Normaal gesproken moet de huurder het gebruik dan staken zodat de rechthebbende de strook zelf kan gebruiken of aan een ander in gebruik…

Pachter verkrijgt geen eigendom door verjaring

pacht verjaring pachter grond

Huurders hebben een zware dobber als zij grond in gebruik nemen en zich beroepen op eigendomsverkrijging door verjaring. Dat bleek al uit een arrest van het Hof Amsterdam dat ik eerder beschreef. Een pachter uit de gemeente Heerlen zag zijn beroep op verjaring onlangs wegens vergelijkbare omstandigheden falen. Hiermee lijkt de mogelijkheid van een succesvol…

Huurder doet een beroep op verjaring

huur verjaring huurder bezit

Verjaring is mogelijk als een niet-eigenaar grond in bezit neemt, dus voor zichzelf is gaan houden. Het moet voor de eigenaar duidelijk zijn dat de niet-eigenaar pretendeert eigenaar te zijn. Een huurder is wel houder van grond, maar hij houdt de grond voor een ander; de eigenaar. De eigenaar heeft een huurcontract op de plank…

Huurder kan bezitter van grond zijn, maar kan hij aanspraak maken op verjaring?

inbezitneming huurder verjaring grens

Bezit is een essentiële voorwaarde om een beroep op verjaring te kunnen doen. Het is immers de vordering tot beëindiging van het bezit die na 10 of 20 jaar verjaart. Een huurder houdt grond voor een ander (de eigenaar), maar kan hij grond inbezitnemen die hij niet huurt? Op die vraag heeft de Rechtbank Rotterdam…